only search B.P. Lama Jyotishavidya
bpl_jyotisha_logo3.gif
 1. Rahu samchara bhava-1
 2. Rahu samchara bhava-2
 3. Rahu samchara bhava-3
 4. Rahu samchara bhava-4
 5. Rahu samchara bhava-5
 6. Rahu samchara bhava-6
 7. Rahu samchara bhava-7
 8. Rahu samchara bhava-8
 9. Rahu samchara bhava-9
 10. Rahu samchara bhava-10
 11. Rahu samchara bhava-11
 12. Rahu samchara bhava-12

 1. [Rahu-Mesha-Arya]
 2. [Rahu-Urisha] [uchcha]
 3. [Rahu-Mithuna]
 4. [Rahu-Karkata]
 5. [Rahu-Singha] [nīcha]
 6. [Rahu-Kanya]
 7. [Rahu-Tula]
 8. [Rahu-Vṛścika]
 9. [Rahu-Dhanus]
 10. [Rahu-Makara-Draco]
 11. [Rahu-Kumbha]
 12. [Rahu-Meena]

 1. [Rahu in bhava-1]
 2. [Rahu in bhava-2]
 3. [Rahu in bhava-3]
 4. [Rahu in bhava-4]
 5. [Rahu in bhava-5]
 6. [Rahu in bhava-6]
 7. [Rahu in bhava-7]
 8. [Rahu in bhava-8]
 9. [Rahu in bhava-9]
 10. [Rahu in bhava-10]
 11. [Rahu in bhava-11]
 12. [Rahu in bhava-12]

 1. [Ketu-Mesha]
 2. [Ketu-Urisha]
 3. [Ketu-Mithuna]
 4. [Ketu-Karkata]
 5. [Ketu-Singha]
 6. [Ketu-Kanya]
 7. [Ketu-Tula]
 8. [Ketu-Vṛścika]
 9. [Ketu-Dhanus]
 10. [Ketu-Makara-Draco]
 11. [Ketu-Kumbha]
 12. [Ketu-Meena]

 1. [Ketu in Bhava-1]
 2. [Ketu in Bhava-2]
 3. [Ketu in Bhava-3]
 4. [Ketu in Bhava-4]
 5. [Ketu in Bhava-5]
 6. [Ketu in Bhava-6]
 7. [Ketu in Bhava-7]
 8. [Ketu in Bhava-8]
 9. [Ketu in Bhava-9]
 10. [Ketu in Bhava-10]
 11. [Ketu in Bhava-11]
 12. [Ketu in Bhava-12]

ganesha_black.jpg

Bhava - Amsha - Rashi - Samchara


Sam-chara

Sam-kranta

Go-chara


Rahu - Ketu

transits of Rahu-Ketu via 12 rashi

C.E. 1900-1999


Date FORMAT mm/dd/yyyy

further below on this page: C.E. 2000 until 2099


Ephemeris for Rahu-Ketu:

01-Jan-1900 to 31-Dec-1999

data from Goravani Jyotish 3 [beta 2]


Samchara Rahu-Ketu - key transits age birth-until-120


RahuKumbha_petrolExplod.jpg


Professor Rahu

रघु raghu [rapid, light, fleet, fickle]

Rakha - Rahuva - Rehula

अर्करिपु arkaripu [enemy of Sun]

चाण्डाल cāṇḍāla [outcast, pariah, worst, lowest]

karumpāmbu

From start point to end point, one complete rotation of Rahu-Ketu endures

6793.39 days = 18.56 solar years = approx 18 years + 7 months

Node

Rashi

Date of Entry

into Rashi

Date of Exit

from Rashi

Rahu Tula - Vanika - Libretis - Libra May 19, 1901 Dec 06, 1902
Ketu Meza - Kriya - Arya - Aries May 19, 1901 Dec 06, 1902
Rahu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Dec 06, 1902 Jun 24, 1904
Ketu Meena - Antya - Pisces Dec 06, 1902 Jun 24, 1904
Rahu Simha - Panthera - Leonis Jun 24, 1904 Jan 11, 1906
Ketu Kumbha - Aquarius - Aquila Jun 24, 1904 Jan 11, 1906
Rahu Karkata - Cancretis - Khepra Jan 11, 1906 Aug 01, 1907
Ketu Makara - Draco - Capricornis Jan 11, 1906 Aug 01, 1907
Rahu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Aug 01, 1907 Feb 17, 1909
Ketu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Aug 01, 1907 Feb 17, 1909
Rahu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Feb 17, 1909 Sep 06, 1910
Ketu Vṛścika - Kita - Scorpionis Feb 17, 1909 Sep 06, 1910
Rahu Meza - Kriya - Arya - Aries Sep 06, 1910 Mar 25, 1912
Ketu Tula - Vanika - Libretis - Libra Sep 06, 1910 Mar 25, 1912
Rahu Meena - Antya - Pisces Mar 25, 1912 Oct 12, 1913
Ketu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Mar 25, 1912 Oct 12, 1913
Rahu Kumbha - Aquarius - Aquila Oct 12, 1913 May 01, 1915
Ketu Simha - Panthera - Leonis Oct 12, 1913 May 01, 1915
Ketu Karkata - Cancretis - Khepra May 01, 1915 Nov 17, 1916
Rahu Makara - Draco - Capricornis May 01, 1915 Nov 17, 1916
Rahu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Nov 17, 1916 Jun 06, 1918
Ketu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Nov 17, 1916 Jun 06, 1918
Rahu Vṛścika - Kita - Scorpionis Jun 06, 1918 Dec 24, 1919
Ketu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Jun 06, 1918 Dec 24, 1919
Rahu Tula - Vanika - Libretis - Libra Dec 24, 1919 July 12, 1921
Ketu Meza - Kriya - Arya - Aries Dec 24, 1919 July 12, 1921
Rahu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo July 12, 1921 Jan 30, 1923
Ketu Meena - Antya - Pisces July 12, 1921 Jan 30, 1923
Rahu Simha - Panthera - Leonis Jan 30, 1923 Aug 18, 1924
Ketu Kumbha - Aquarius - Aquila Jan 30, 1923 Aug 18, 1924
Rahu Karkata - Cancretis - Khepra Aug 18, 1924 Mar 07, 1926
Ketu Makara - Draco - Capricornis Aug 18, 1924 Mar 07, 1926
Ketu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Mar 07, 1926 Sep 24, 1927
Rahu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Mar 07, 1926 Sep 24, 1927
Rahu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Sep 24, 1927 Apr 12, 1929
Ketu Vṛścika - Kita - Scorpionis Sep 24, 1927 Apr 12, 1929
Rahu Meza - Kriya - Arya - Aries Apr 12, 1929 Oct 30, 1930
Ketu Tula - Vanika - Libretis - Libra Apr 12, 1929 Oct 30, 1930
Rahu Meena - Antya - Pisces Oct 30, 1930 May 18, 1932
Ketu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Oct 30, 1930 May 18, 1932
Rahu Kumbha - Aquarius - Aquila May 18, 1932 Dec 05, 1933
Ketu Simha - Panthera - Leonis May 18, 1932 Dec 05, 1933
Rahu Makara - Draco - Capricornis Dec 05, 1933 Jun 25, 1935
Ketu Karkata - Cancretis - Khepra Dec 05, 1933 Jun 25, 1935
Rahu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Jun 25, 1935 Jan 11, 1937
Ketu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Jun 25, 1935 Jan 11, 1937
Rahu Vṛścika - Kita - Scorpionis Jan 11, 1937 July 31, 1938
Ketu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Jan 11, 1937 July 31, 1938
Rahu Tula - Vanika - Libretis - Libra July 31, 1938 Feb 17, 1940
Ketu Meza - Kriya - Arya - Aries July 31, 1938 Feb 17, 1940
Rahu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Feb 17, 1940 Sep 05, 1941
Ketu Meena - Antya - Pisces Feb 17, 1940 Sep 05, 1941
Rahu Simha - Panthera - Leonis Sep 05, 1941 Mar 25, 1943
Ketu Kumbha - Aquarius - Aquila Sep 05, 1941 Mar 25, 1943
Rahu Karkata - Cancretis - Khepra Mar 25, 1943 Oct 11, 1944
Ketu Makara - Draco - Capricornis Mar 25, 1943 Oct 11, 1944
Rahu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Oct 11, 1944 May 01, 1946
Ketu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Oct 11, 1944 May 01, 1946
Rahu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus May 01, 1946 Nov 18, 1947
Ketu Vṛścika - Kita - Scorpionis May 01, 1946 Nov 18, 1947
Rahu Meza - Kriya - Arya - Aries Nov 18, 1947 Jun 06, 1949
Ketu Tula - Vanika - Libretis - Libra Nov 18, 1947 Jun 06, 1949
Rahu Meena - Antya - Pisces Jun 06, 1949 Dec 24, 1950
Ketu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Jun 06, 1949 Dec 24, 1950
Rahu Kumbha - Aquarius - Aquila Dec 24, 1950 July 12, 1952
Ketu Simha - Panthera - Leonis Dec 24, 1950 July 12, 1952
Ketu Karkata - Cancretis - Khepra July 12, 1952 Jan 29, 1954
Rahu Makara - Draco - Capricornis July 12, 1952 Jan 29, 1954
Rahu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Jan 29, 1954 Aug 18, 1955
Ketu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Jan 29, 1954 Aug 18, 1955
Rahu Vṛścika - Kita - Scorpionis Aug 18, 1955 Mar 06, 1957
Ketu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Aug 18, 1955 Mar 06, 1957
Rahu Tula - Vanika - Libretis - Libra Mar 06, 1957 Sep 23, 1958
Ketu Meza - Kriya - Arya - Aries Mar 06, 1957 Sep 23, 1958
Rahu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Sep 23, 1958 Apr 12, 1960
Ketu Meena - Antya - Pisces Sep 23, 1958 Apr 12, 1960
Rahu Simha - Panthera - Leonis Apr 12, 1960 Oct 30, 1961
Ketu Kumbha - Aquarius - Aquila Apr 12, 1960 Oct 30, 1961
Rahu Karkata - Cancretis - Khepra Oct 30, 1961 May 19, 1963
Ketu Makara - Draco - Capricornis Oct 30, 1961 May 19, 1963
Rahu Mithunaya - Dvamdva - Gemini May 19, 1963 Dec 05, 1964
Ketu Dhanus - Taukshika - Sagittarius May 19, 1963 Dec 05, 1964
Rahu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Dec 05, 1964 Jun 24, 1966
Ketu Vṛścika - Kita - Scorpionis Dec 05, 1964 Jun 24, 1966
Rahu Meza - Kriya - Arya - Aries Jun 24, 1966 Jan 11, 1968
Ketu Tula - Vanika - Libretis - Libra Jun 24, 1966 Jan 11, 1968
Rahu Meena - Antya - Pisces Jan 11, 1968 July 30, 1969
Ketu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Jan 11, 1968 July 30, 1969
Rahu Kumbha - Aquarius - Aquila July 30, 1969 Feb 16, 1971
Ketu Simha - Panthera - Leonis July 30, 1969 Feb 16, 1971
Rahu Makara - Draco - Capricornis Feb 16, 1971 Sep 05, 1972
Ketu Karkata - Cancretis - Khepra Feb 16, 1971 Sep 05, 1972
Rahu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Sep 05, 1972 Mar 25, 1974
Ketu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Sep 05, 1972 Mar 25, 1974
Rahu Vṛścika - Kita - Scorpionis Mar 25, 1974 Oct 12, 1975
Ketu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Mar 25, 1974 Oct 12, 1975
Rahu Tula - Vanika - Libretis - Libra Oct 12, 1975 Apr 30, 1977
Ketu Meza - Kriya - Arya - Aries Oct 12, 1975 Apr 30, 1977
Rahu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Apr 30, 1977 Nov 17, 1978
Ketu Meena - Antya - Pisces Apr 30, 1977 Nov 17, 1978
Rahu Simha - Panthera - Leonis Nov 17, 1978 Jun 05, 1980
Ketu Kumbha - Aquarius - Aquila Nov 17, 1978 Jun 05, 1980
Rahu Karkata - Cancretis - Khepra Jun 05, 1980 Dec 23, 1981
Ketu Makara - Draco - Capricornis Jun 05, 1980 Dec 23, 1981
Rahu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Dec 23, 1981 July 13, 1983
Ketu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Dec 23, 1981 July 13, 1983
Rahu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus July 13, 1983 Jan 29, 1985
Ketu Vṛścika - Kita - Scorpionis July 13, 1983 Jan 29, 1985
Rahu Meza - Kriya - Arya - Aries Jan 29, 1985 Aug 18, 1986
Ketu Tula - Vanika - Libretis - Libra Jan 29, 1985 Aug 18, 1986
Rahu Meena - Antya - Pisces Aug 18, 1986 Mar 06, 1988
Ketu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Aug 18, 1986 Mar 06, 1988
Rahu Kumbha - Aquarius - Aquila Mar 06, 1988 Sep 23, 1989
Ketu Simha - Panthera - Leonis Mar 06, 1988 Sep 23, 1989
Rahu Makara - Draco - Capricornis Sep 23, 1989 Apr 12, 1991
Ketu Karkata - Cancretis - Khepra Sep 23, 1989 Apr 12, 1991
Rahu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Apr 12, 1991 Oct 29, 1992
Ketu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Apr 12, 1991 Oct 29, 1992
Rahu Vṛścika - Kita - Scorpionis Oct 29, 1992 May 18, 1994
Ketu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Oct 29, 1992 May 18, 1994
Rahu Tula - Vanika - Libretis - Libra May 18, 1994 Dec 05, 1995
Ketu Meza - Kriya - Arya - Aries May 18, 1994 Dec 05, 1995
Rahu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Dec 05, 1995 Jun 24, 1997
Ketu Meena - Antya - Pisces Dec 05, 1995 Jun 24, 1997
Rahu Simha - Panthera - Leonis Jun 24, 1997 Jan 11, 1999
Ketu Kumbha - Aquarius - Aquila Jun 24, 1997 Jan 11, 1999
Rahu Karkata - Cancretis - Khepra Jan 11, 1999 July 30, 2000
Ketu Makara - Draco - Capricornis Jan 11, 1999 July 30, 2000


ganesha_black.jpg


Sam-chara - Sam-kranta - Go-chara


Rahu- Ketu

2000-2099 C.Er.


Rahu-Ketu transits = 01-Jan-2000 until 31-Dec-2099


FORMAT mm/dd/yyyy

data from Goravani Jyotish 3 [beta 2]

Node

Rashi

Date of Entry

into Rashi

Date of Exit

from Rashi

Rahu Mithunaya - Dvamdva - Gemini July 30, 2000 Feb 16, 2002
Ketu Dhanus - Taukshika - Sagittarius July 30, 2000 Feb 16, 2002
Rahu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Feb 16, 2002 Sep 05, 2003
Ketu Vṛścika - Kita - Scorpionis Feb 16, 2002 Sep 05, 2003
Rahu Meza - Kriya - Arya - Aries Sep 05, 2003 Mar 24, 2005
Ketu Tula - Vanika - Libretis - Libra Sep 05, 2003 Mar 24, 2005
Rahu Meena - Antya - Pisces Mar 24, 2005 Oct 11, 2006
Ketu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Mar 24, 2005 Oct 11, 2006
Rahu Kumbha - Aquarius - Aquila Oct 11, 2006 Apr 29, 2008
Ketu Simha - Panthera - Leonis Oct 11, 2006 Apr 29, 2008
Rahu Makara - Draco - Capricornis Apr 29, 2008 Nov 16, 2009
Ketu Karkata - Cancretis - Khepra Apr 29, 2008 Nov 16, 2009
Rahu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Nov 16, 2009 Jun 06, 2011
Ketu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Nov 16, 2009 Jun 06, 2011
Rahu Vṛścika - Kita - Scorpionis Jun 06, 2011 Dec 23, 2012
Ketu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Jun 06, 2011 Dec 23, 2012
Rahu Tula - Vanika - Libretis - Libra

begin evolutionary light-shift 21-Dec-2012

Dec 23, 2012 July 12, 2014
Ketu Meza - Kriya - Arya - Aries

begin evolutionary light-shift 21-Dec-2012

Dec 23, 2012 July 12, 2014
Rahu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo July 12, 2014 Jan 29, 2016
Ketu Meena - Antya - Pisces July 12, 2014 Jan 29, 2016
Rahu Simha - Panthera - Leonis Jan 29, 2016 Aug 17, 2017
Ketu Kumbha - Aquarius - Aquila Jan 29, 2016 Aug 17, 2017
Rahu Karkata - Cancretis - Khepra Aug 17, 2017 Mar 06, 2019
Ketu Makara - Draco - Capricornis Aug 17, 2017 Mar 06, 2019
Rahu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Mar 06, 2019 Sep 22, 2020
Ketu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Mar 06, 2019 Sep 22, 2020
Rahu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Sep 22, 2020 Apr 12, 2022
Ketu Vṛścika - Kita - Scorpionis Sep 22, 2020 Apr 12, 2022
Rahu Meza - Kriya - Arya - Aries Apr 12, 2022 Oct 30, 2023
Ketu Tula - Vanika - Libretis - Libra Apr 12, 2022 Oct 30, 2023
Rahu Meena - Antya - Pisces Oct 30, 2023 May 18, 2025
Ketu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Oct 30, 2023 May 18, 2025
Rahu Kumbha - Aquarius - Aquila May 18, 2025 Dec 05, 2026
Ketu Simha - Panthera - Leonis May 18, 2025 Dec 05, 2026
Rahu Makara - Draco - Capricornis Dec 05, 2026 Jun 23, 2028
Ketu Karkata - Cancretis - Khepra Dec 05, 2026 Jun 23, 2028
Rahu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Jun 23, 2028 Jan 10, 2030
Ketu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Jun 23, 2028 Jan 10, 2030
Rahu Vṛścika - Kita - Scorpionis Jan 10, 2030 July 30, 2031
Ketu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Jan 10, 2030 July 30, 2031
Rahu Tula - Vanika - Libretis - Libra July 30, 2031 Feb 15, 2033
Ketu Meza - Kriya - Arya - Aries July 30, 2031 Feb 15, 2033
Rahu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Feb 15, 2033 Sep 05, 2034
Ketu Meena - Antya - Pisces Feb 15, 2033 Sep 05, 2034
Rahu Simha - Panthera - Leonis Sep 05, 2034 Mar 24, 2036
Ketu Kumbha - Aquarius - Aquila Sep 05, 2034 Mar 24, 2036
Rahu Karkata - Cancretis - Khepra Mar 24, 2036 Oct 11, 2037
Ketu Makara - Draco - Capricornis Mar 24, 2036 Oct 11, 2037
Rahu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Oct 11, 2037 Apr 30, 2039
Ketu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Oct 11, 2037 Apr 30, 2039
Rahu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Apr 30, 2039 Nov 16, 2040
Ketu Vṛścika - Kita - Scorpionis Apr 30, 2039 Nov 16, 2040
Rahu Meza - Kriya - Arya - Aries Nov 16, 2040 Jun 05, 2042
Ketu Tula - Vanika - Libretis - Libra Nov 16, 2040 Jun 05, 2042
Rahu Meena - Antya - Pisces Jun 05, 2042 Dec 23, 2043
Ketu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Jun 05, 2042 Dec 23, 2043
Rahu Kumbha - Aquarius - Aquila Dec 23, 2043 July 11, 2045
Ketu Simha - Panthera - Leonis Dec 23, 2043 July 11, 2045
Rahu Makara - Draco - Capricornis July 11, 2045 Jan 28, 2047
Ketu Karkata - Cancretis - Khepra July 11, 2045 Jan 28, 2047
Rahu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Jan 28, 2047 Aug 17, 2048
Ketu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Jan 28, 2047 Aug 17, 2048
Rahu Vṛścika - Kita - Scorpionis Aug 17, 2048 Mar 06, 2050
Ketu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Aug 17, 2048 Mar 06, 2050
Rahu Tula - Vanika - Libretis - Libra Mar 06, 2050 Sep 23, 2051
Ketu Meza - Kriya - Arya - Aries Mar 06, 2050 Sep 23, 2051
Rahu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Sep 23, 2051 Apr 11, 2053
Ketu Meena - Antya - Pisces Sep 23, 2051 Apr 11, 2053
Rahu Simha - Panthera - Leonis Apr 11, 2053 Oct 29, 2054
Ketu Kumbha - Aquarius - Aquila Apr 11, 2053 Oct 29, 2054
Rahu Karkata - Cancretis - Khepra Oct 29, 2054 May 17, 2056
Ketu Makara - Draco - Capricornis Oct 29, 2054 May 17, 2056
Rahu Mithunaya - Dvamdva - Gemini May 17, 2056 Dec 04, 2057
Ketu Dhanus - Taukshika - Sagittarius May 17, 2056 Dec 04, 2057
Rahu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Dec 04, 2057 Jun 24, 2059
Ketu Vṛścika - Kita - Scorpionis Dec 04, 2057 Jun 24, 2059
Rahu Meza - Kriya - Arya - Aries Jun 24, 2059 Jan 10, 2061
Ketu Tula - Vanika - Libretis - Libra Jun 24, 2059 Jan 10, 2061
Rahu Meena - Antya - Pisces Jan 10, 2061 July 30, 2062
Ketu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Jan 10, 2061 July 30, 2062
Rahu Kumbha - Aquarius - Aquila July 30, 2062 Feb 16, 2064
Ketu Simha - Panthera - Leonis July 30, 2062 Feb 16, 2064
Rahu Makara - Draco - Capricornis Feb 16, 2064 Sep 04, 2065
Ketu Karkata - Cancretis - Khepra Feb 16, 2064 Sep 04, 2065
Rahu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Sep 04, 2065 Mar 24, 2067
Ketu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Sep 04, 2065 Mar 24, 2067
Rahu Vṛścika - Kita - Scorpionis Mar 24, 2067 Oct 10, 2068
Ketu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Mar 24, 2067 Oct 10, 2068
Rahu Tula - Vanika - Libretis - Libra Oct 10, 2068 Apr 29, 2070
Ketu Meza - Kriya - Arya - Aries Oct 10, 2068 Apr 29, 2070
Rahu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Apr 29, 2070 Nov 16, 2071
Ketu Meena - Antya - Pisces Apr 29, 2070 Nov 16, 2071
Rahu Simha - Panthera - Leonis Nov 16, 2071 Jun 05, 2073
Ketu Kumbha - Aquarius - Aquila Nov 16, 2071 Jun 05, 2073
Rahu Karkata - Cancretis - Khepra Jun 05, 2073 Dec 23, 2074
Ketu Makara - Draco - Capricornis Jun 05, 2073 Dec 23, 2074
Rahu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Dec 23, 2074 July 11, 2076
Ketu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Dec 23, 2074 July 11, 2076
Rahu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus July 11, 2076 Jan 28, 2078
Ketu Vṛścika - Kita - Scorpionis July 11, 2076 Jan 28, 2078
Rahu

Meza - Kriya - Arya - Aries

Jan 28, 2078 Aug 17, 2079
Ketu Tula - Vanika - Libretis - Libra Jan 28, 2078 Aug 17, 2079
Rahu Meena - Antya - Pisces Aug 17, 2079 Mar 05, 2081
Ketu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Aug 17, 2079 Mar 05, 2081
Rahu Kumbha - Aquarius - Aquila Mar 05, 2081 Sep 22, 2082
Ketu Simha - Panthera - Leonis Mar 05, 2081 Sep 22, 2082
Rahu Makara - Draco - Capricornis Sep 22, 2082 Apr 10, 2084
Ketu Karkata - Cancretis - Khepra Sep 22, 2082 Apr 10, 2084
Rahu Dhanus - Taukshika - Sagittarius Apr 10, 2084 Oct 28, 2085
Ketu Mithunaya - Dvamdva - Gemini Apr 10, 2084 Oct 28, 2085
Rahu Vṛścika - Kita - Scorpionis Oct 28, 2085 May 18, 2087
Ketu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Oct 28, 2085 May 18, 2087
Rahu Tula - Vanika - Libretis - Libra May 18, 2087 Dec 04, 2088
Ketu Meza - Kriya - Arya - Aries May 18, 2087 Dec 04, 2088
Rahu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Dec 04, 2088 Jun 23, 2090
Ketu Meena - Antya - Pisces Dec 04, 2088 Jun 23, 2090
Rahu Simha - Panthera - Leonis Jun 23, 2090 Jan 10, 2092
Ketu Kumbha - Aquarius - Aquila Jun 23, 2090 Jan 10, 2092
Rahu Karkata - Cancretis - Khepra Jan 10, 2092 July 29, 2093
Ketu Makara - Draco - Capricornis Jan 10, 2092 July 29, 2093
Rahu Mithunaya - Dvamdva - Gemini July 29, 2093 Feb 15, 2095
Ketu Dhanus - Taukshika - Sagittarius July 29, 2093 Feb 15, 2095
Rahu Vrishabha - Urisha - Sthurin - Taurus Feb 15, 2095 Sep 04, 2096
Ketu Vṛścika - Kita - Scorpionis Feb 15, 2095 Sep 04, 2096
Rahu Meza - Kriya - Arya - Aries Sep 04, 2096 Mar 24, 2098
Ketu Tula - Vanika - Libretis - Libra Sep 04, 2096 Mar 24, 2098
Rahu Meena - Antya - Pisces Mar 24, 2098 Oct 11, 2099
Ketu Kanya - Panya - Parthya - Para - Virgo Mar 24, 2098 Oct 11, 2099
Rahu Kumbha - Aquarius - Aquila Oct 11, 2099 Dec 31/2100
Ketu Simha - Panthera - Leonis Oct 11, 2099 Dec 31/2100

ColumbiaGorgeFire_Sept2017.JPG

Columbia Gorge Fire

Oregon Sep-2017

AllWillBeWell.png
read_req.GIF

[How Readings Work] [Sample Sacred Jewels Ratna Recommendationn] [Seva]

file update = 28-May-2023

Om_mani.jpg [Copyright 1994-2024 by Barbara Pijan Lama] [Contact] [How to Request a Jyotishavidya Reading]

Barbara Pijan Lama Jyotishavidya Vedic Astrology Surya Sun Chandra Moon Mangala Mars Budha Mercury Guru Jupiter Shukra Venus Shani Saturn Rahu Ketu Graha Planets Dasha Timeline Calendar Nakshatra Navamsha Marriage Children Treasury Career Spiritual Wisdom Cycles of re-Death and re-Birth

The information on barbarapijan.com , including all readings and reports, is provided for educational purposes only. Wishing you every happiness and continuing success in studies!